MM

English

Nederlands

Deutsch

по-русски

 

Faillissement - Insolvenz

Een crediteur kan weliswaar zijn debiteur met het aanvragen van faillissement (Insolvenz) dreigen, maar in de praktijk is dat geen deugdelijk drukmiddel. Als de crediteur niet aan kan tonen dat hij reeds tevergeefs getracht heeft een titel tenuitvoer te leggen, dan kan het verzoek niet toegewezen worden. Is aan dit vereiste en aan overige vereisten wel voldaan, dan laat de faillissements-rechter door een derde (Rechtsanwalt of Wirtschaftsprüfer/accountant) onderzoeken of er voldoende boedel bij de schuldenaar voorhanden is om de kosten van een faillissementsprocedure te dragen. De kosten van dat onderzoek komen in eerste instantie voor rekening van de aanvrager. Alleen als er voldoende boedel is kunnen deze kosten gerestitueerd worden.

Aan de andere kant is de "Geschäftsführer"(bestuurder) van een GmbH (te vergelijken met de Nederlandse B.V.) verplicht om drie weken na het intreden van "Überschuldung" (insolvabiliteit) of "Zahlungsunfähigkeit" (geen liquide middelen meer) zelf het faillissement van de GmbH aan te vragen. Doet hij dat niet, of te laat, dan is hij tegenover crediteuren van de GmbH persoonlijk aansprakelijk voor de niet-nakoming door de GmbH van verplichtingen aangegaan na deze drie weken termijn.

Het verzuim van deze verplichting van de Geschäftsführer is dus een zeer concrete grond voor bestuurdersaansprakelijkheid, waarvan een Nederlandse ondernemer zich terdege rekenschap moet geven, als hij zichzelf tot Geschäftsführer benoemt.

Uitstel van betaling, betalingsregelingen en faillissement van een GmbH

Duitse actio pauliana

Een toenemend aantal Nederlandse crediteuren dat jaren geleden, na het verlenen van uitstel van betaling aan de debiteur, middels een betalingsregeling hun geld geïncasseerd hebben, wordt na faillissement van de debiteur door de Duitse curator (Insolvenzverwalter) tot teruggave van de termijnbetalingen aangesproken (actio pauliana). Als wettelijke basis dient daarbij:

§ 133 Insolvenzordnung

(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die der Schuldner in den letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag mit dem Vorsatz, seine Gläubiger zu benachteiligen, vorgenommen hat, wenn der andere Teil zur Zeit der Handlung den Vorsatz des Schuldners kannte. Diese Kenntnis wird vermutet, wenn der andere Teil wußte, dass die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners drohte und dass die Handlung die Gläubiger benachteiligte.

Vertaling:

Vernietigbaar is een rechtshandeling, die de failliet in de laatste tien jaar voor het faillissementsverzoek of na dit verzoek aangegaan is met het doel zijn (andere) schuldeiseres te benadelen, indien de schuldeiser ten tijde van de rechtshandeling de opzet van de failliet kende. Die kennis wordt vermoed aanwezig te zijn, als de schuldeiser wist, dat zijn schuldenaar een gebrek aan betaalmiddelen dreigde en dat de rechtshandeling de (overige) schuldeisers benadeelde.

Hoe hiermee om te gaan kunt U lezen in Betalingsregeling en faillissement van een GmbH, dat gepubliceerd is onder meer in:

 

Home Netwerk Handel en Industrie Contact
Incasso Duitsland FAQ Calculator Colofon
Betalingsregeling Aanhangig maken Conservatoir beslag Vermögensauskunft
Faillissement Fristsetzung Jurisdictieclausule Incasso MM
Duits contractrecht Duits procesrecht Mahnverfahren Kosten
Kort Geding Europees Betalingsbevel Tenuitvoerlegging Haalbaarheidsonderzoek
Publicaties & Interviews Buitengerechtelijk Aanmaning Doorzoek mmrecht.com
Brexit Halal Plezier Murk Muller